TERMENI GENERALI 

Prezentul document conținând Termenii și Condițiile de utilizare ale website-ului www.superachievers.ro (denumit în continuare “Termeni și Condiții”) stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa www.superachievers.ro, ori poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul Website-ului.

Definiții

În înțelesul prezentelor Termeni și Condiții:

”Conținut” înseamnă orice imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe audio și/sau video și alte date produse și livrate în formă digitală pe Website și/sau orice modul sau componentă a acestuia.

“Conţinutul Utilizatorului” înseamnă un material (inclusiv, dar fără a se limita la texte, imagini, materiale audio-vizuale) pe care le furnizează pe acest Website, un utilizator al Website-ului, indiferent în ce scop.

”Serviciu” înseamnă orice program online oferit pe Website și/sau orice modul sau componentă a acestuia și care necesită plata unei sume de bani. Anumite Servicii pot fi supuse unor termeni și condiții speciale, așa cum vor fi acestea prezentate în descrierea acestuia sau în oferta. Pentru plată sunt aplicabili Termenii de Plată.

“Social Media” înseamnă orice forma de comunicare electronică (cum ar fi website, Facebook, Instagram etc.) prin care oamenii creează comunități online prin intermediul cărora pun în comun informații, idei, mesaje personale, etc. ”Utilizatorul” înseamnă în continuare orice persoană care vizitează sau accesează Website-ul, sau care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv Serviciul. ”Website” înseamnă în continuare website-ul www.superachievers.ro.

TERMENI ȘI CONDIȚII 

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele Termeni și Condiții cu privire la utilizarea acestui Website, operat de SUPER ACHIEVERS SRL, cu atenție. Prin utilizarea acestui website, sunteți de acord cu acești termeni de utilizare. Ne rezervam dreptul de a modifica prezentele Termeni și Condiții în orice moment, fără notificare sau informare, deci vă rugăm să verificați această pagină periodic pentru a lua la cunoștință schimbările operate. Prin utilizarea acestui website, după ce vom posta orice modificări ale acestor termeni, sunteți de acord să acceptați aceste schimbări, indiferent dacă le-ați examinat sau ați fost notificat cu privire la acestea sau nu. Dacă în orice moment alegeți să nu acceptați aceste Termeni și Condiții, vă rugăm să nu utilizați acest website. Neacceptarea acestor Termeni și Condiții ori a oricărei prevederi din acestea, astfel cum sunt ele formulate în prezentul document, atrage obligația Utilizatorului: 

√ de a înceta de îndată accesarea Website-ului; 

√ accesarea sau vizitarea în continuare a Website-ului, a oricarei pagini din acesta și/sau utilizarea Serviciului, precum și a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a prezentelor Termeni și Condiții și a oricărei prevederi din acestea.

Proprietari și operatori

Prezentele Termeni și Condiții se aplică utilizării oricăror website-uri și servicii deținute, găzduite sau operate de SUPER ACHIEVERS SRL, inclusiv www.superachievers.ro precum și oricăror website-uri pe care le putem deține sau opera în viitor, inclusiv paginile de Social Media (denumite colectiv “Website-urile”). Dacă nu se precizează altfel, toate referirile la website-uri în acești Termeni și Condiții includ toate aceste website-uri. Acești termeni de utilizare nu se aplică în cazul utilizării de către dvs. a unor site-uri afiliate la care oricare dintre Website-uri poate trimite sau vă poate direcționa

Vârsta

Trebuie să ai cel puţin 18 ani pentru a utiliza acest Website. Prin utilizarea acestui Website ești de acord cu prezentele Termeni şi Condiţii și garantezi că ai cel puţin 18 ani împliniți. Website-ul este adresat adulților cu vârsta peste 18 ani și nu vom colecta cu bună știință informații personale de identificare de la tinerii sau copiii sub 18 ani. Recomandăm ca părinții să participe la verificarea informațiilor accesate de către copiii lor pe internet și/sau alte servicii online și să folosească comenzile parentale ale browser-ului lor pentru a limita domeniile de Internet la care minorii aflați în îngrijirea lor au acces. Prin continuarea accesării Website-ului, sunteți de Age You must be at least [18] years of age to use this website. By using this website [and by agreeing to these terms and conditions] you warrant and represent that you are at least [18] years of age. This website and its content are not directed at, nor intended to be accessed by children under the age of 18. The website is not directed to children under the age of 18 and we will not knowingly collect personally identifiable acord să respectați orice astfel de restricții și să nu ajutați și/sau să încurajați pe nimeni să le evite.

Copyright

Întregul conținut al Website-ului – imagini, texte, grafice și infografice, simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe audio și/sau video precum și alte date – este proprietatea License to use website unless otherwise stated, the Super Achievers SRL and/or its licensors own SUPER ACHIEVERS SRL și/sau a partenerilor săi și este apărat de Legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul SUPER ACHIEVERS SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. Superachievers, Achieve The Unthinkable, Bridge The Gap sunt mărci deținute de Raluca Radu. Utilizatorul se obligă să respecte toate drepturile de autor și drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care SUPER ACHIEVERS SRL și partenerii săi le dețin asupra/în legătură cu Website-ul, Conținutul acestuia, Serviciile, orice modul sau componentă a acestora sau în legătură cu utilizarea acestora. Utilizatorul înțelege și acceptă că în cazul încălcării vreuneia din prevederile de mai sus în orice măsură, va putea fi tras la răspundere de către autorii/proprietarii Conținutului Website-ului. În condițiile așa cum sunt prezentate mai jos, toate drepturile de proprietate intelectuală asupra întregului conținut în format text și orice alt material, transmis sub orice formă către Utilizator (prin vizualizare directă pe Website, prin newsletter, scris, audio și/sau video sau prin orice alte materiale sau modalități legate direct sau indirect de Website) aparțin SUPER ACHIEVERS SRL și/sau partenerilor acestuia.

Dreptul de a utiliza Website-ul

Conținutul Website-ului, indiferent de zona în care se află în Website și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale, definite potrivit prezentului document ca fiind scopuri pur necomerciale, fără nicio intenție directă ori indirectă privind obținerea de profit sau câștiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în orice alte scopuri decât cele personale se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al SUPER ACHIEVERS SRL. Puteţi vizualiza, descărca și imprima/tipări de pe Website doar pentru uz personal și doar acele documente aflate în zona de download/butoane pentru download marcate special sub rezerva restricţiilor prevăzute în continuare şi în altă parte, în cadrul Termeni şi Condiţii. Este interzisă închirierea sau licențierea/sublicențierea unui material de pe Website în tot sau în parte precum și arătarea oricărui material de pe Website în public. Este interzis să utilizaţi acest Website în orice mod care cauzează sau poate cauza deteriorarea Website-ului sau aduce atingere disponibilității sau accesibilității Website-ului; sau în orice mod care este ilegal, fraudulos sau dăunător, sau în legătură cu orice scop sau activitate ilicită, ilegală, frauduloasă, dăunătoare sau rău intenționată. Este interzis să utilizaţi acest Website pentru a copia, stoca, găzdui, transmite, trimite, utiliza, publica sau distribui orice material care constă din (sau folosește link-uri) orice tip/fel de spyware, virus/virusuri de computer, Trojan horse, worm, keystroke logger, rootkit sau echivalenți ai acestora, precum și orice alt program de calculator care este în mod deliberat dăunător. Este interzisă desfăşurarea de orice fel de activităţi de colectare automată sau sistematică a datelor (inclusiv, însă fără a se limita la scraping, data mining, data extraction and data harvesting) pe sau în legătură cu acest Website fără acordul scris al SUPER ACHIEVERS SRL. Este interzis să utilizaţi acest Website pentru a transmite sau a publica comunicări comerciale nesolicitate. Este interzisă utilizarea acestui Website pentru orice scopuri legate de marketing și publicitate, fără acordul scris al SUPER ACHIEVERS SRL.

Modalități de preluare și/sau redistribuire

Preluarea și/sau distribuirea materialelor aflate în zonele nerestricționate ale acestui Website este permisă doar în situația în care nu se aduc modificări, eliminări, adăugiri sau orice alt fel de alterare a conținutului, în următoarele condiții:

Din textul preluat sau redistribuit va putea fi publicat sau postat pe un alt website sau pe platforme Social Media un număr de maximum 5 rânduri din textul original, așa cum a fost el publicat pe Website, restul materialului fiind disponibil prin backlink către pagina de pe Website acolo unde materialul este publicat.

Preluarea și distribuirea se face cu obligativitatea de a se menționa:

  1. a) sursa,
  2. b) autorul și Distribution And Republishing guidelines/Attribution Republishing and/or distribution of the Content located in the unrestricted areas of this Website is allowed only if no modifications, deletions, additions or any other kind of alteration of the content are made, under the following conditions: From the text republished or redistributed, a maximum of 5 lines of the original text may be published or posted on another website or on Social Media platforms, as it was published on the Website, the rest of the material is available by a backlink to the page on the Website. where the material is published. The takeover and distribution are made with the obligation to mention: a) source, b) the author and c) insert a direct backlink to the original article, all these shall be made clear, in a visible place, all the identifying elements as mentioned in points a), b) and c) above, is
  3. c) a se insera un backlink direct către articolul original, toate acestea se fac clar, la loc vizibil, toate elementele de identificare așa cum au fost menționate la punctele a), b) și c) de mai sus, fiind făcute cu un font egal ca mărime cu cel folosit pentru a publica textul. Preluarea și/sau redistribuirea este permisă doar în situația în care este urmărită informarea gratuită a utilizatorului fără obținerea de venituri, profit, publicitate/reclamă sau alte avantaje comerciale și doar pentru site-uri web și/sau platforme Social Media. Este total interzisă preluarea de materiale sau informații de pe website pentru a fi tipărite în orice formă chiar dacă se face în scopuri necomerciale. Chiar și în situația în care preluarea materialelor pentru a fi publicate și/sau redistribuite pe site-uri web sau Social Media se face cu respectarea condițiilor prevăzute expres în prezentul capitol, SUPER ACHIEVERS SRL își rezervă dreptul de a solicita ștergerea materialelor sale de pe anumite website-uri în funcție de conținutul acestora, reputația și decența acestora în spațiul on-line. Simpla prezență a Conținutului Website-ului pe o platformă Social Media sau website, nu semnifică că SUPER ACHIEVERS SRL validează și/sau susține opiniile sau punctele de vedere exprimate pe acel website și/sau cont de Social Media. SUPER ACHIEVERS SRL își rezervă dreptul de a folosi toate instrumentele informatice general acceptate de protejare a Conținutului Website-ului prin utilizarea de servicii care au ca scop determinarea plagiarismului, pentru a identifica conținutul copiat și/sau preluat și va contacta și solicita ștergerea conținutului copiat fără respectarea prezentelor Termeni și Condiții. Cererile de utilizare a conținutului Website-ului în orice alte scopuri decât cele personale și non-comerciale pot fi trimise prin intermediul formularului de la pagina de Contact a Website-ului cu titlul mesajului “CERERE PRELUARE CONȚINUT”, individual, pentru fiecare articol/text pentru care se dorește preluarea cu menționarea scopului și motivului pentru care se dorește preluarea precum și informații despre mediul media în care se va face preluarea/publicarea. Acceptul se consideră acordat doar în momentul în care a fost comunicat expres, în scris, solicitantului de către reprezentanții legali ai SUPER ACHIEVERS SRL. Simpla trimitere a solicitării de preluare de conținut nu semnifică acordarea dreptului de preluare/redistribuire/publicare etc.

Confidențialitate

Prin participarea la programele dezvoltate de Super Achievers SRL înțelegeți că veți avea acces la metode, tehnici, strategii, exerciții și diverse alte informații, inclusiv conversații avute cu ceilalți participanți și sunteți de acord să păstrați confidențialitatea asupra acestora, inclusiv a conversațiilor purtate, chiar dacă acestea se întâmplă în scris.

Acces limitat sau restricționat

Accesul la anumite zone ale acestui Website este restricţionat. SUPER ACHIEVERS SRL îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul la anumite zone ale acestui Website, sau chiar la întregul Website, acest lucru fiind la latitudinea SUPER ACHIEVERS SRL. În cazul în care SUPER ACHIEVERS SRL vă oferă sau vă creați singuri un cont format dintr-o adresă de e-mail și o parolă pentru a vă permite să accesaţi zonele cu acces limitat ale acestui Website sau alt conţinut sau servicii, trebuie să vă asiguraţi că informațiile despre cont împreună cu parola securizată sunt păstrate confidenţiale. Este interzisă împrumutarea contului și a parolei altor persoane sau trimiterea prin link, copiere, print screen a informațiilor aflate în zonele de acces protejat. Super Achievers are dreptul să monitorizeze istoricul conectărilor efectuate de pe un cont de utilizator. Sunteți de acord să vă asumați responsabilitatea pentru toate achizițiile precum și pentru orice alte activități care se petrec prin intermediul contului dvs. SUPER ACHIEVERS SRL își rezervă dreptul de a refuza sau de a anula comenzi și SUPER ACHIEVERS SRL poate, la propria sa discreție, să anuleze sau să suspende un cont. În cazul în care SUPER ACHIEVERS SRL anulează contul dvs. din cauza unei încălcări reale sau suspecte în legătură cu Termeni și Condiții produsele și serviciile achiziționate în conformitate cu aceste Termeni și Condiții pot fi pierdute, fără nicio restituire. SUPER ACHIEVERS SRL poate dezactiva contul de utilizator la propria sa discreţie, fără notificare sau explicaţie. 

Conţinut furnizat de utilizatori 

Orice feed-back prin comentarii și sugestii la materialele noastre sunt binevenite în spațiile și secțiunile unde acestea sunt disponibile. Orice Utilizator care furnizează în orice mod informații ori materiale, audio, video sau text către Website își asumă obligația de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către Website. Utilizatorul care expediază în orice mod și sub orice formă informații ori materiale, înțelege și acceptă că este direct răspunzător pentru încălcarea în orice mod a acestei obligații și nu poate angaja în niciun mod răspunderea SUPER ACHIEVERS SRL, ci numai răspunderea directă și personală a respectivului Utilizator. Conţinutul Utilizatorului nu trebuie să fie ilegal sau ilicit, nu trebuie să încalce drepturile legale ale unei terţe părţi, şi nu trebuie să fie de natură să dea naştere la o acţiune în justiţie fie împotriva Utilizatorului, fie împotriva SUPER ACHIEVERS SRL sau împotriva unei terţe părți (în fiecare caz în conformitate cu orice lege aplicabilă). Este interzisă prezentarea de materiale care nu aparțin de drept Utilizatorului. Este strict interzisă postarea pe Website a oricărui conținut, incluzând materiale, comentarii, imagini, secvențe audio-video, dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, șoviniste ori care ar putea discrimina orice persoane în orice mod, sau care ar încălca orice alte drepturi și libertăți ale omului potrivit legislației în vigoare și normelor de bun simț. Este interzis să se furnizeze pe Website orice Conţinut al Utilizatorului care este sau a fost vreodată obiectul unei proceduri judiciare sau plângeri actuale sau potențiale. Utilizatorul înțelege și acceptă că Website-ul este doar o platformă de comunicare și că doar el singur răspunde pentru orice materiale, date și informații postate pe Website indiferent de forma și partea în care apar (de exemplu blog, comentarii etc., dar fără a se limita la acestea) și pentru orice efecte juridice și/sau comerciale derivând din acestea. Utilizatorul înțelege și acceptă că în cazul încălcării în orice mod și în orice măsură a oricărora din prevederile Termeni și Condiții, din prezentul document, SUPER ACHIEVERS SRL va putea opta în mod discreționar pentru suspendarea totală sau partială a accesului Utilizatorului la orice Serviciu al Website-ului, ori pentru nepublicarea oricărui conținut expediat de Utilizator în vederea postării către Website ori pentru modificarea în orice mod a unui asemenea conținut, pentru interzicerea definitivă a accesului la una sau mai multe dintre facilitățile oferite de Website, sau pentru desfiiințarea contului Utilizatorului pe Website, fără niciun fel de atenționări sau notificări prealabile și fără a fi necesare orice alte formalități în acest sens. SUPER ACHIEVERS SRL nu poate fi considerată responsabilă pentru eventualele prejudicii cauzate de conținutul postat pe Website de către orice persoană, indiferent din ce secțiune, serviciu sau facilitate face parte respectivul conținut. Utilizatorul care expediază în orice mod informații ori materiale către Website, prin utilizarea formularului de contact sau prin folosirea unei adrese de e-mail de forma nume@superachievers.ro, contact@superachievers.ro sau orice altă adresă de email făcută publică în interiorul website-ului, sau prin publicarea/postarea pe acest Website a Conținutului Utilizatorului, acordă SUPER ACHIEVERS SRL la nivel mondial, o licenţă irevocabilă neexclusivă, scutită de redevenţe, de a utiliza, reproduce, adapta, publica, traduce şi distribui Conţinutul Utilizatorului în orice media existente sau viitoare. De asemenea, Utilizatorul acordă SUPER ACHIEVERS SRL dreptul de a sublicenția aceste drepturi, precum şi dreptul de a introduce o acţiune în instanță în cazul încălcării acestor drepturi. Conținutul Utilizatorului care este oferit fără a fi solicitat expres și formal de către SUPER ACHIEVERS SRL indiferent că este oferit în orice secțiune a Website-ului sau în cadrul evenimentelor noastre, nu va fi revizuit și nici luat în considerare fiind considerat ca informație nesolicitată. Această politică este destinată evitării oricăror posibile neînțelegeri viitoare care ar putea fi cauzate în eventualitatea în care ideile dezvoltate de către SUPER ACHIEVERS SRL ar putea părea sau ar putea fi interpretate ca similare sau asemănătoare cu ideile sau produsele și/sau serviciile nesolicitate. Ca urmare, dorim să clarificăm și să vă atenționăm să nu ne trimiteți niciun fel de idei originale creative, inovatoare, sugestii sau materiale, informații sau orice alt fel de informație. În cazul în care, în ciuda solicitării noastre, clar exprimată anterior, ne trimiteți orice idee, sugestie sau material acesta devine proprietatea noastră în condițiile prezentelor Termeni și Condiții. În cazul în care ne trimiteți corespondență cu informație nesolicitată, vom deține în exclusivitate toate drepturile la nivel mondial, și vom avea dreptul să o utilizam în mod liber atât pentru prezentare cât și pentru orice alt scop, fără a oferi vreo compensare sau a solicita acordul sau a notifica în vreun fel emitentul. În condițiile paragrafelor precedente precum și a prezentelor Termeni și Condiții vă solicităm să evitați prezentarea prin postare, trimiterea pe email, sau sub orice formă a oricăror idei, proiecte personale sau de afaceri, idei creative și inovații mai ales cele care sunt importante și confidențiale pentru dvs. SUPER ACHIEVERS SRL îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a elimina orice material publicat pe  Website sau stocat pe serverele utilizate de SUPER ACHIEVERS SRL, sau găzduit sau publicat pe acest Website. Fără a aduce atingere drepturilor și obligațiilor pe care SUPER ACHIEVERS SRL le are în baza prezentelor Termeni și Condiții cu privire la Conținutul Utilizatorului, SUPER ACHIEVERS SRL nu se obligă să monitorizeze furnizarea unui astfel de conținut sau publicarea unui astfel de conținut pe Website-urile pe care le operează.

Limitarea răspunderii 

SUPER ACHIEVERS SRL nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres pentru conținutul de orice fel al Website-ului, sau pentru întreg conținutul oferit către Utilizator. SUPER ACHIEVERS SRL va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și actualitatea informației prezentate pe Website și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil. SUPER ACHIEVERS SRL nu oferă niciun fel de garanții sau răspundere pentru Conținutul Website-ului și în nicio situație nu poate fi făcută răspunzătoare pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei părți, secvențe sau modul al Conținutului de pe Website sau din imposibilitatea utilizării acestuia, indiferent de cauza care a determinat-o, ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale Conținutului Website-ului. Utilizatorul înțelege și acceptă că furnizarea Serviciului poate fi afectată de anumite condiții obiective, precum și că orice servicii oferite prin intermediul Website-ului sunt oferite potrivit principiului “așa cum sunt”, “așa cum sunt disponibile”, iar Utilizatorul folosește aceste servicii pe riscul și răspunderea sa. Utilizatorul înțelege și acceptă că toate informațiile, datele, materialele postate pe Website au doar un caracter informativ și orientativ, nu au caracterul și nici scopul unui serviciu profesional echivalent, și că SUPER ACHIEVERS SRL nu poate fi făcută răspunzătoare sau trasă la răspundere în niciun caz și în niciun mod pentru veridicitatea și validitatea Conținutului Website-ului, sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestuia. Datele și informațiile prezentate și accesibile pe Website nu constituie consiliere, consultanță, recomandări, garanții, sau vreun alt fel de angajament din partea SUPER ACHIEVERS SRL. Utilizatorul înțelege și acceptă că SUPER ACHIEVERS SRL este absolvită de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncționalități sau erori în funcționarea Website-ului, în situația unei erori tehnice de orice fel sau oricăror erori în furnizarea Serviciului, precum și în orice situație în care se dovedește în mod cert ca orice erori sau probleme de natură tehnică din cele menționate mai sus se datorează în mod direct și exclusiv culpei grave a Utilizatorului. Utilizatorul își asumă întregul cost al tuturor operațiunilor necesare de service, reparație sau corectare a sistemului Utilizatorului. În mod expres, Utilizatorul înțelege și acceptă că SUPER ACHIEVERS SRL este absolvită de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzând dar fără a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Serviciului sau orice alt aspect în legătură cu Serviciul precum și din utilizarea Conținutului Website-ului în orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta. SUPER ACHIEVERS SRL nu va fi răspunzătoare și nici furnizorii săi pentru toate daunele, pierderile și acțiunile (fie în contract, prejudiciu, sau altfel) care depășesc suma plătită de către dumneavoastră pentru respectivul serviciu. Utilizatorul înțelege și acceptă că SUPER ACHIEVERS SRL este absolvită de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe Website sau prin intermediul Serviciului, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare. În cazurile de forță majoră SUPER ACHIEVERS SRL și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, sunt exonerați total de răspundere. 

Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la acestea, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al SUPER ACHIEVERS SRL, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virusii informatici, atacurile informatice de orice fel și interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele Website-ului, erorile de operare, grevă etc. Utilizatorul este de acord să protejeze, să asigure și să despăgubească integral pe SUPER ACHIEVERS SRL și/sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților, experților și consultanților sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau în relație cu orice altă acțiune a Utilizatorului în legatură cu utilizarea Serviciului sau orice alt aspect în legatură cu Serviciul. În niciun caz SUPER ACHIEVERS SRL nu va fi responsabilă sau răspunzătoare, direct sau indirect, pentru orice pierdere sau deteriorare, care este cauzată sau presupusă a fi fost cauzată dumneavoastră în legătură cu utilizarea de către dumneavoastra a oricarei idei, informații, produse sau servicii pe care le primiți din materialele și textele prezentate pe website, fie că aparțin angajaților sau colaboratorilor SUPER ACHIEVERS SRL, fie invitaților acesteia și prezentate pe Website sau în cadrul evenimentelor organizate de aceasta. De asemenea, SUPER ACHIEVERS SRL nu este responsabilă sau răspunzătoare pentru orice pierdere sau deteriorare, care este cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de către invitații noștri în legătură cu afișarea fotografiilor, numelui, sau biografiei scrise pe Website sau în materialele noastre de marketing. SUPER ACHIEVERS SRL nu va putea fi ținută răspunzătoare față de nicio persoană/entitate pentru niciun fel de daune care ar rezulta, direct sau indirect, din utilizarea Website-ului sau ca urmare a oricărei erori sau omisiuni. La luarea oricăror decizii care s-ar baza pe informațiile din acest Website, recomandăm consultarea și altor surse de informare, răspunderea luării deciziei aparținând în totalitate Utilizatorului Website-ului.

Lipsa garanţiilor

Informațiile, serviciile, produsele, subiectele și materiale din Conținutul Website-ului, sunt furnizate “ca atare” și fără garanții de orice fel, fie explicite sau implicite.

SUPER ACHIEVERS SRL nu oferă garanţii în legătură cu acest Website sau cu informaţiile şi materialele furnizate pe acesta.

SUPER ACHIEVERS SRL nu garantează că informaţiile de pe acest Website sunt complete, adevărate, exacte sau nu induc în eroare.

Nimic de pe acest Website nu constituie sau este menit să constituie, consiliere de orice fel. Dacă aveţi nevoie de consiliere în legătură cu orice problemă legală, financiară sau medicală vă recomandăm să consultați un profesionist acreditat în domeniul respectiv.

În special, ar trebui să consultați un medic în mod regulat, în toate aspectele legate de sănătatea dumneavoastră fizică sau psihică, în special cu privire la orice simptome care ar putea necesita diagnostic sau îngrijire medicală specializată. 

SUPER ACHIEVERS SRL și nici oricare dintre furnizorii săi nu garantează că acest website va fi disponibil în mod constant, sau disponibil în întregime sau că funcțiile conținute în Website vor fi neîntrerupte sau fără erori, sau omisiuni, că defectele vor fi corectate sau că Website-ul sau serverul care le face disponibile sunt verificate de viruși sau alte componente și/sau efecte nocive. Utilizatorul este singurul responsabil și răspunzător pentru deciziile, acțiunile și rezultatele în viață, și prin utilizarea de către dvs. a Website-ului, sunteți de acord și răspunzător pentru orice astfel de decizii, acțiuni sau rezultate, în orice moment, în orice împrejurare. Legea aplicabilă nu poate permite excluderea garanțiilor implicite, astfel încât excluderea de mai sus să nu se aplice în cazul dvs.

Beneficii /Câștiguri

Atunci cînd abordează aspecte financiare în oricare secțiune a Website-ului, clipuri video, newsletter, sau alt conținut, SUPER ACHIEVERS SRL a depus toate eforturile pentru a se asigura că programele sale au capacitatea de a vă ajuta să vă îmbunătățiți viața sau de a vă ajuta să vă dezvoltați afacerea. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că veți obține anume rezultate sau veți câștiga bani folosind oricare dintre ideile noastre, instrumente, strategii sau recomandări, iar noi nu pretindem că vă veți îmbogăți instantaneu pe oricare dintre secțiunile Website-ului. Nimic din Conținutul Website-ului nu constituie promisiuni sau garanții de câștiguri. Nivelul dvs. de reușită și succes în atingerea rezultatelor similare depinde de o serie de factori, inclusiv, dar fără a se limita la calificare, cunoștințe profesionale, capacitate, dedicare, pricepere în activitatea de afaceri, respectarea prevederilor legale aplicabile pentru a numi doar câteva. Deoarece acești factori diferă în funcție de individ, nu putem și nu garantăm succesul, nivelul venitului, sau capacitatea de a câștiga venituri. Sunteți singurul responsabil pentru acțiunile și deciziile dumneavoastră, precum și pentru rezultatele pe care le obțineți atât în viața personală cât și în cea profesională.

Orice declarații anticipative prezentate pe Website reflectă pur și simplu opinia autorului și prin urmare, nu sunt și nici nu reprezintă garanții sau promisiuni pentru performanță reală. Dorim să fie clar pentru dvs. că toate produsele și serviciile noastre au doar scop educativ și de informare și prin Conținut nu facem nicio garanție ca veți obține vreun anume rezultat din ideile noastre sau modelele prezentate pe Website, iar SUPER ACHIEVERS SRL nu oferă consiliere juridică profesională, medicală, psihologică sau financiară. Cifrele financiare menționate în Conținut sunt exclusiv cu scop de ilustrare a conceptelor și nu sunt considerate venituri medii, venituri exacte sau promisiuni de performanță reală sau viitoare. Luarea deciziilor bazate pe orice informație prezentată în produsele, evenimentele, Serviciile noastre sau pe Website, se va face doar cu luarea la cunoștință că puteți avea riscuri sau pierderi ca orice efort antreprenorial. Acționați cu precauție și consultați-vă întotdeauna contabilul, avocatul sau consilierul profesional înainte de a acționa sau lua o decizie cu privire la schimbarea stilului de viață, a afacerii sau a finanțelor. Sunteți singur răspunzător pentru deciziile, acțiunile și rezultatele dumneavoastră în viață și prin înregistrarea și utilizarea Website-ului sunteți de acord să nu atrageți răspunderea Super Achievers SRL sau asociaților și/sau colaboratorilor acesteia pentru deciziile și acțiunile dumneavoastră sau pentru rezultate, oricand și în orice circumstanțe.